Inbjudan till Höstmöte

Välkommen till Höstmöte för ÅBF
den 24 oktober 2020
klockan 12.00-14.00 på caféet

Lättare förtäring och kaffe serveras.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Höstmötets stadgeenliga utlysande 
 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Vad händer i hamnen? – Information från arbetsgrupperna
 8. Motioner till Höstmötet
 9. Nya ordningsregler i hamnen.
 10. Övriga vid mötet väckta frågor
 11. Mötets avslutande

OBS! Motioner till Höstmötet skall vara inkomna till Styrelsen senast 2020-10-10.

Välkomna!